جمع‌آوری اطلاعاتی درباره میوه خشک

سال انجام پروژه: 1396
مدت زمان انجام پروژه: 3 روز

افراد فعال در انجام پروژه:
«محمدرسول» کد 7153
«محمدرضا میر» کد 5157

Read more

گزارش سرگرمی‌آموزی (آموزش سرگرمانه)

سال انجام پروژه: 1396
مدت زمان انجام پروژه: 2 ماه

افراد فعال در انجام پروژه:
«محمدرضا میر» کد 5157

Read more

استخراج لیست رسانه‌ها و اپلیکیشن‌ها

سال انجام پروژه: 1396
مدت زمان انجام پروژه: 1 ماه

افراد فعال در انجام پروژه:
«محمدرسول» کد 7153
«محمدرضا میر» کد 5157

Read more

راهنمای طراحی و راه‌اندازی سایت

سال انجام پروژه: 1396
مدت زمان انجام پروژه: 2 ماه

افراد فعال در انجام پروژه:
«محمدرضا» کد 7159
«محمدرضا میر» کد 5157

Read more

طراحی ظاهری، صفحه‌آرایی و تدوین گزارش‌ها

سال انجام پروژه رسا: 1396
مدت زمان انجام پروژه رسا: 1 هفته

افراد فعال در انجام پروژه:
«محمدرضا میر» کد 5157
«حسین خیرجو» کد 8155
«جواد» کد 2154

Read more

پیاده‌سازی مصاحبه‌ها و صورت‌جلسات

سال شروع فعالیت: 1395
سال پایان فعالیت: در حال انجام
مدت زمان پیاده‌سازی و ویراستاری هر ساعت صوت: 1 روز

افراد فعال در انجام پروژه:
«حسین خیرجو» کد 8155
«محمدرضا میر» کد 5157

Read more

تولید بولتن توسعه روستایی

سال انجام پروژه: 1397
مدت زمان انجام پروژه: 45 روز

افراد فعال در انجام پروژه:
«محمدرضا میر» کد 5157
«حسین خیرجو» کد 8155
«مطهره» کد 3151
«عاطفه» کد 3180
«بهاره» کد 3165
«عارف» کد 2166
«محمدرسول» کد 7153

 

Read more

اطلاعات وضعیت مصرف اینترنت در کشور

سال انجام پروژه: 1397
مدت زمان انجام پروژه: 1 هفته

افراد فعال در انجام پروژه:
«حسین خیرجو» کد 8155

Read more

نگاشت نقشه اکوسیستم کارآفرینی کشور

سال شروع پروژه: 1395
سال پایان پروژه: 1396
مدت زمان انجام پروژه: 6 ماه

افراد فعال در انجام پروژه:
«محمدرضا میر» کد 5157
«حمیدرضا» کد 7170

Read more

ترجمه و بارگذاری پست در سایت

سال شروع فعالیت: 1397
سال پایان فعالیت: در حال انجام

افراد فعال در انجام پروژه:
«محمدرضا میر» کد 5157
«مطهره» کد 3151

Read more